Tervisenõukogu

Järvakandi Koolis on moodustatud kooli tervisenõukogu, mis koordineerib tervist edendavat tööd koolis.

1. Tervisenõukogu eesmärk

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

2. Tervisenõukogu tegutsemise põhimõtted ja vastutus

Tervisenõukogu liikmed lepivad kokku tegutsemise põhimõtetes, õppeaasta peaeesmärgis, koostööpartnerites, ajagraafikus ja eelarves (selle olemasolul). Tervisenõukogu tegevus on olemuselt meeskonnatöö, kelle tegevuse edukuse eelduseks on järgmiste koostööprintsiipide arvestamine: ühine keel, kontseptuaalne selgus, usaldus, avatus ja võimalus olla ise informeeritud, heatahtlikkus ja sallivus, kord, üksteisest lugupidamine, usk endasse ja kaaslastesse, vastutus. Tervisenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas direktori poolt määratud koordinaator. Tervisenõukogu loomise ja tegevuse eest vastutab kooli direktor.

3. Tervisenõukogu ülesanded (õigused ja kohustused)

 • Kirjeldab kujunenud seisundit koolitervisest lähtuvalt (terviseprofiil), sõnastab tekkinud probleemid
 • Fikseerib tervise ja elukvaliteedi parandamiseks tegevuseesmärgid
 • Loob kujutluse vajalikuks peetavaks seisundist ja/või protsessidest (tulemus)
 • Koostab tegevuskava (optimaalsem stsenaarium) eesmärgi saavutamiseks
 • Määrab vastutajad tegevuste läbiviimiseks
 • Valib vajadusel tervisega seotud valdkondade eest vastutajad/koordinaatorid
 • Kontrollib vähemalt kord kvartalis tegevuskava täitmist
 • Hindab regulaarselt oma tegevuste tulemuslikkust
 • Töötab välja tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid
 • Esitab tunnustamiseks positiivsete muutuste elluviijate kandidaadid
 • Teeb ettepanekuid kooli terviseedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu ja tervisekaitse parandamiseks kooli direktorile ja/või kohalikule omavalitsusele
 • Osaleb ettepanekutega kooli arengukava väljatöötamises
 • Kasutab optimaalselt tulemuste saavutamiseks eraldatud ressursse

Tervisenõukogu liikmete vahel jaotatakse tööülesanded ja määratletakse vastutused. Tervisenõukogu tööplaan võetakse vastu koosolekul õppeaasta alguses ning selle kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

4. Tervisenõukogu töövorm

Tervisenõukogu töövorm on koosolek. Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Koosoleku kutsub kokku tervisenõukogu koordinaator, kes on määratud kooli direktori poolt. Koosolekud protokollitakse. Tervisenõukogu annab oma tegevustest aru ja esitab omapoolse analüüsi tulemused vähemalt kord aastas kooli õppenõukogule ja hoolekogule.

5. Järvakandi Kooli tegemised

 • Aktiivsed liikumisvahetunnid õues.
 • Tervistedendavad laagrid ja teabepäevad.
 • Õuesõppetunnid.
 • Osalemine erinevatel koolitustel.
 • Osalemine liiklusprojektis „ Peatu! Vaata! Veendu!“
 • Ennetustegevused: kätepesu, näomaski õige kasutamine, diabeet laste seas.
 • Vahetusjalatsite kandmise jälgimine.
 • Töötajate ühised organiseeritud tegevused.
 • Tervisetähtpäevade tutvustamine ja tähistamine (südamenädal, vastlapäev).
 • Õpetajate, töötajate ÄKK-il osalemine.
 • 6. klassi KEAT projektis osalemine.
 • I kooliastme õpilaste ujumise tunnid.
 • Ennetustegevused loengutena: 7. – 9. klassi õpilastele „Turvaliselt suhetest“.
 • Veebipolitseiniku loeng küberkiusamisest ja sealsetest ohtudest 5. – 9. klass
 • Tervisealane tegevus laste- ja töökollektiivis (spordipäevad ja -nädalad, matkad, ujumine, Jüriöö jooks, Reipalt koolipinki, Järvakandi Kooli Terviseraja Jooks, Kooliolümpia).
 • Liiklusohutuse ja helkurite propageerimine (helkurite kontroll, jalgratturi kool 3. – 4. klassid).
 • Soodsa õppekeskkonna loomine („rahunemiskapp“, inventar).
 • Osalemine maakonna (tervise)spordiüritustel.
 • Õpilasesinduse vestlusringid tervisedenduse teemadel.
 • Koolitused õpetajatele: uimastiennetus, turvalised seksuaalsuhted, käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine, õpilaste toetamine õppetöös.