Põhiväärtused

ÕPPIMINE – arusaamine, mõistmine, seoste loomine, huvi tekitamine, vastutuse võtmine;

KOOSTÖÖ – osapoolteks professionaalne õpetaja, teadmistehimuline õpilane, toetav lapsevanem;

PAINDLIKKUS – lähtume õpilaste eripäradest, oleme valmis muutma ja muutuma;

TURVALISUS – kaasaegne õpikeskkond, märkame, kuulame, aitame kõiki ja kõike enda ümber;

LOOVUS – toetame ning arendame loomist ja originaalsust;

SÕBRALIKKUS – me oleme ühtehoidev ja üksteist austav koolipere;

ÜHTEKUULUVUS – väärtustame oma maad, keelt, kultuuri ja traditsioone;

KORD – hea õpikeskkonna aluseks on kokkulepitud reeglid, käitumis- ja kõlblusnormid.