Pikapäevarühm

Pikapäevarühma toiduraha on 1,20 € päeva eest 

Pikapäeva rühma vastuvõtmise avaldus
Pikapäeva rühma eine taotlus

 

1. Pikapäevarühma moodustamine
1.1. Pikapäevarühm (PPR) võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja
sisustamisel ja pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete lahendamisel.
1.2. Pikapäevarühma tunnid toimuvad 1.-4. klassini kohe peale õppetunde.

1.3. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja
direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.
1.4. Pikapäevarühmas osalemise erisustest teavitab lapsevanem kirjalikult.
1.5. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt mõjutusmeetmena.
1.6. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga.
1.7. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema (eestkostja) teatise
alusel või mõjutusmeetmena määratud tähtaja möödumisel.

2. Pikapäevarühma töökorraldus
2.1. Pikapäevarühma tunnid kestavad 45 minutit.

2.2. Pikapäevarühma tööd juhendavad ja informatsiooni vanematele jagavad klassijuhatajad.

2.3. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab ja puudumisi märgib õpetaja.
2.4. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja
kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja
individuaalsetest iseärasustest.

2.5. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal
vanema taotluses märgitud ajal. Tavapärasest erineval ajal saab lahkuda, kui on eelnev kirjalik
teade lapsevanemalt (eestkostjalt) õpilaspäevikus või e-koolis, erandkorras telefonikõne
alusel.
2.6. Õpilane järgib pikapäevarühmas hea käitumise tavasid. Ta peab kinni kehtestatud reeglitest,
täidab õpetaja korraldusi, ei häiri oma käitumisega kaasõpilasi.

2.7 Õpilastele pakutakse oodet vanema avalduse alusel koolimajas kell 14.30