Erasmus+ Järvakandi Koolis

Erasmus+ õpirände projekt number 2023-1-EE01-KA122-SCH-000138537 „Pädevad ja motiveeritud õpetajad loovad kaasaegse ja tegusa õpikeskkonna”/ „Competent and motivated teachers create a modern and active learning environment“ on saanud rahastuse.  Antud projekt on Järvakandi Koolis pilootprojekt. 

Toimuva mobiilsusprojekti raames viiakse ellu perioodil 01.06.2023 – 30.11.2024 kokku seitsme õpetaja/haridustöötaja osalemine rahvusvahelisel individuaalset koolitusvajadust täitval koolituskursusel. Projekti eesmärgid:

1. Koolis töötavad pädevad ja uuendusmeelsed õpetajad. Osaletakse rahvusvahelistes koostööprojektides.

2. Õpetamisel pööratakse tähelepanu kaasaegsetele haridustrendidele nagu sotsiaalsetele võtmepädevustele, digitaaloskused, ettevõtlikkuspädevus ja võõrkeelte oskuste kujundamine.

Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus + toetusel.

Euroopa õpetajatel on võimalus osaleda õpirände projektides, et tõsta oma pädevust, leida erinevaid võimalusi uute õpetamismeetodite ja -vahendite rakendamiseks, enese täiendamiseks ja kogemuste vahetamiseks. Õpirändeprojektis osalev õpetaja näeb Euroopas kasutatavate kaasaegsete õpetamismeetodite ja -vahendite rakendamist, puutub kokku erinevate kultuuriliste eripäradega, saab võimaluse leida häid koostööpartnereid teistest riikidest.

Image